voyp

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. We hebben deze zo helder en compact mogelijk opgesteld.

Geldig van 1 augustus 2023.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

BlackGATE B.V. – leverancier van de (Aanvullende) Diensten, onder meer handelend onder de naam Voyp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60401133, gevestigd op de Regulusweg 11, 2516 AC te Den Haag, bereikbaar op telefoonnummer 0886789400 of per mail op contact@voyp.nl, hierna te noemen Voyp.

Klant – bedrijf dat de (Aanvullende) Diensten van Voyp afneemt.

Diensten – abonnement bestaande uit een VoIP-account, telefoonnummer en alle inbegrepen functionaliteiten, uitgezonderd Aanvullende Diensten.

Functionaliteiten – bestaat uit

– Openingstijden

– Meldingen;

– Voicemails;

– Conferencerooms;

– Keuzemenu;

– Wachtrij en wachtmuziek;

– Ontvangen en verzenden van fax;

– Belgroepen, call pick-up, meeluisteren en BLF;

– Gespreksopname (korter dan 30 dagen).

Aanvullende Diensten – bestaat uit

– Extra (internationale) telefoonnummers;

– Servicenummers;

– Extra VoIP-accounts;

– PC-licenties;

– Antwoordservice;

– Vast/mobiel integratie (verder: VaMo);

– Internetaansluiting;

– Gespreksopname langer dan 30 dagen.

Eenmalige Configuratiekosten – bestaat uit de afhandeling en configuratie van de aanvraag van (Aanvullende) Diensten, apparatuur, stemactrice, keuzemenu en/of wachtrijen en/of nummerbehoud.

Gesprekskosten – kosten die in rekening worden gebracht voor de totstandkoming en uitvoering van telefoongesprekken.

Overeenkomst – offerte of contract tussen Voyp en Klant op basis waarvan Voyp (Aanvullende) Diensten levert.

Klantgegevens – gegevens omtrent het gebruik van (Aanvullende) Diensten van Klant, zoals (algemene) bedrijfsinformatie en informatie over gevoerde telefoongesprekken.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN

1. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst erkent Klant bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden en deze te accepteren.

2. De Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op https://www.voyp.nl/algemene-voorwaarden.

3. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Voyp worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook voor bestaande Klanten en worden per mail en op de website gecommuniceerd. Voyp hanteert hiervoor een aankondigingsperiode van 30 dagen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Voyp en Klant zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

7. Indien Voyp niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Voyp het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Voyp verklaart de actuele voorwaarden van het ACM van toepassing op de uitgifte van nummers. Klant verbindt zich aan deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gevonden op de website van het ACM.

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst komt tot stand na ontvangst van een door Klant en Voyp getekende offerte of contract.

2. Indien er door Voyp geen getekende offerte of contract wordt ontvangen, maar Voyp levert op mondeling of schriftelijk verzoek van Klant wel (Aanvullende) Diensten, dan wordt de offerte of het contract beschouwd als getekend.

3. Na totstandkoming van de Overeenkomst levert Voyp aan Klant (Aanvullende) Diensten, apparatuur en configuraties.

4. (Aanvullende) Diensten, nummerbehoud, configuratie van keuzemenu en/of wachtrijen, stemactrice, gespreksopname en hardware kunnen online, per mail en telefonisch worden aangevraagd en afgesloten.

5. Indien Klant na totstandkoming van de Overeenkomst maar voor oplevering van de (Aanvullende) Diensten afziet van ingebruikname van de (Aanvullende) Diensten, dan is Klant gehouden de Eenmalige Configuratiekosten te voldoen.

6. Wanneer Klant na totstandkoming van de Overeenkomst Aanvullende Diensten afneemt vallen deze onder de bestaande Overeenkomst.

7. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan.

ARTIKEL 4 – PRIVACY

1. Klantgegevens die Voyp ter beschikking staan worden, behoudens wettelijke verplichtingen, zonder toestemming van Klant nooit aan derden verstrekt.

2. Indien Voyp wettelijk verplicht is tot overhandiging van Klantgegevens of tot het aftappen of opnemen van (Aanvullende) Diensten van Klant, dan werkt Voyp aan dit verzoek mee.

3. Voyp is niet aansprakelijk voor schade die Klant lijdt als gevolg van de medewerking voortvloeiend uit lid b van dit artikel.

4. Voyp bewaart Klantgegevens niet langer dan noodzakelijk en zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de Klantgegevens te beschermen tegen oneigenlijk inzage en gebruik.

5. Op verzoek van Klant is het mogelijk om gespreksopname te activeren. Klant vrijwaart Voyp van alle mogelijke juridische gevolgen of schade die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van of toegang tot deze gespreksopnamen.

6. Voyp neemt ten aanzien van registratie van Klantgegevens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, in acht.

ARTIKEL 5 – GEBRUIK (AANVULLENDE) DIENSTEN

1. De (Aanvullende) Diensten die Voyp aan Klant levert zijn bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voyp, ter beschikking worden gesteld.

2. Klant mag de (Aanvullende) Diensten niet gebruiken op een onrechtmatige, beledigende, bedrieglijke, of ongepaste wijze of hier op enige andere wijze misbruik maken.

3. Voyp behoudt zich het recht voor om bij (het vermoeden van) misbruik of fraude van haar (Aanvullende) Diensten, Klant (tijdelijk) toegang tot deze diensten te ontzeggen en/of de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

4. Opschorting of ontbinding van de Overeenkomst conform lid c. ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichting.

ARTIKEL 6 – TELEFOONNUMMERS EN NUMMERBERHOUD

1. Klant kan bij Voyp nieuwe telefoonnummers aanvragen.

2. Voyp levert op verzoek van Klant nummerbehoud. Hiertoe dient het contract met de huidige aanbieder te worden beëindigd. Klant is hiervoor zelf verantwoordelijk.

3. Voyp kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de huidige aanbieder van Klant nummerbehoud blokkeert of vertraagt.

4. Na beëindiging van de (Aanvullende) Diensten vervallen de toegekende telefoonnummers van Klant aan Voyp, tenzij Klant binnen 30 dagen na beëindiging van (Aanvullende) Diensten een verzoek tot nummerbehoud laat indienen via een andere telecomprovider.

5. Klant vrijwaart Voyp van alle mogelijke gevolgen van het niet nakomen van mogelijk van toepassing zijnde wet- en regelgeving ten aanzien van het door Klant aangevraagde of in gebruik zijnde telefoonnummer.

6. Voyp is gerechtigd het telefoonnummer van Klant te wijzigen indien wetten of regelgeving dit van Voyp vereist.

ARTIKEL 7 – INTERNETAANSLUITING

1. Voyp levert haar (Aanvullende) Diensten over een internetaansluiting van Klant.

2. Klant dient ervoor zorg te dragen dat de internet-aansluiting en lokale infrastructuur waar Voyp haar (Aanvullende) Diensten over levert over voldoende capaciteit beschikt en correct is geconfigureerd.

3. Indien gewenst kan Voyp aan Klant ondersteuning bieden bij de inrichting van de lokale infrastructuur en/of een Internetaansluiting leveren.

4. Voyp maakt voor de levering van een Internetaansluiting gebruik van de diensten van derden Telecommunicatie leveranciers. De verplichtingen en verantwoordelijkheden van Voyp kunnen nooit verder reiken dan is opgenomen in de voorwaarden van de betreffende Telecommunicatie leveranciers.

5. Indien de betreffende Telecommunicatie-leveranciers op het adres van Klant niet kunnen en/of willen leveren kan Voyp niet gehouden worden tot het leveren van een Internetaansluiting.

6. Indien bepalingen uit voorwaarden van betreffende Telecommunicatie leveranciers strijdig zijn met bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van Voyp, dan zijn de bepalingen uit de voorwaarden van de betreffende Telecommunicatie leveranciers leidend.

7. Niet goed functionerende (Aanvullende) Diensten als gevolg van een niet (goed) functionerende internetverbinding ontslaat Klant nooit van zijn betalingsverplichting.

ARTIKEL 8 – VAST/MOBIEL INTEGRATIE

1. Op verzoek levert Voyp aan Klant een simkaart.

2. Alle gesprekken vanaf de mobiele telefoon van Klant worden hierdoor afgehandeld door Voyp via het mobiele (data)-netwerk van T-Mobile Netherlands.

3. Voyp is niet aansprakelijk voor storingen en/of problemen veroorzaakt door of verwijtbaar aan handelen van T-Mobile Netherlands, inbegrepen maar niet uitsluitend problemen met gesprekskwaliteit, het opzetten van gesprekken en/of bereikbaarheidsproblemen.

4. Klant is verantwoordelijk voor het verbruik vanaf de simkaart. Bij verlies en/of diefstal dient Klant onmiddellijk via de portal de simkaart te blokkeren en Voyp hiervan te verwittigen. Eventuele kosten die daarvoor dan reeds zijn gemaakt zijn de verantwoordelijkheid van de Klant.

ARTIKEL 9 – HARDWARE EN SOFTPHONE

1. Voyp configureert op verzoek en tegen voldoening van Eenmalige Configuratiekosten hardware van Klant.

2. Klant kan bij Voyp toestellen aanschaffen en/of leasen, onder voorbehoud van acceptatie.

3. Voyp behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling bij aanschaf van hardware te verlangen.

4. Bij aanschaf van apparatuur wordt apparatuur eigendom van Klant op het moment dat de factuur hiervoor in het geheel aan Voyp is voldaan.

5. Leasetoestellen blijven altijd eigendom van Voyp. Bij problemen of defecten levert Voyp kosteloos binnen 5 werkdagen vervangende apparatuur.

6. Klant heeft recht op 12 maanden garantie bij aanschaf van hardware. Voyp zal defecte hardware binnen de garantie kosteloos binnen 5 werkdagen omruilen.

7. Klant verplicht zich defecte hardware binnen 5 werkdagen aan Voyp te retourneren.

8. Indien het defect van de hardware aantoonbaar aan Klant verwijtbaar is wordt het vervangende toestel in rekening gebracht conform de dan geldende prijzen. In het geval van lease wordt een boete van € 50,- per toestel in rekening gebracht.

9. Indien gewenst kan Klant gebruik maken van een softphone-oplossing. Het staat Klant hierbij vrij gebruik te maken van een eigen oplossing en/of gebruik te maken van een door Voyp aangedragen oplossing.

ARTIKEL 10 – STEMACTRICE

1. In opdracht van Klant en tegen betaling van Eenmalige Configuratiekosten schakelt Voyp een stemactrice in om de meldingen en/of het keuzemenu in te spreken.

2. Voyp streeft ernaar deze opname(n) binnen 5 werkdagen op te leveren.

3. Aanpassingen en/of uitbreidingen worden door Voyp conform de dan geldende tarieven in rekening gebracht.

ARTIKEL 11 – ANTWOORDSERVICE

1. In opdracht van Klant levert Voyp een telefonische antwoordservice, een dienst van Yownid B.V., handelend onder de naam BizziPhone, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51443090.

2. Voyp factureert in opdracht van Yownid B.V. aan Klant de antwoordservice en bijkomende kosten aan Klant. Hiermee vervalt de betalingsverplichting van Klant aan Yownid B.V.

3. Voyp verklaart de Algemene Voorwaarden van Yownid B.V. van toepassing op de antwoordservice.

ARTIKEL 12 – ONDERSTEUNING

1. Voyp levert kosteloos telefonische en/of chat en/of mailondersteuning aan Klant op basis van een Fair Use Policy.

2. De Fair Use Policy wordt berekend op een maandelijks gemiddelde van alle supportaanvragen van alle Klanten.

3. Bij overschrijding van de Fair Use Policy met 75% wordt Klant hiervan op de hoogte gebracht. Bij overschrijding van meer dan 100% brengt Voyp aan Klant € 20,- per supportverzoek in rekening.

4. Inbegrepen in de ondersteuning zijn alle vragen rondom de inrichting en gebruik van de (Aanvullende) Diensten en de door Voyp geconfigureerde of bij Voyp aangeschafte en/of geleasede toestellen en/of softphones en het nagaan van de oorzaak van eventuele problemen en/of storingen bij het gebruiken van de (Aanvullende) Diensten.

5. De ondersteuning van Voyp kan op afstand plaatsvinden. Hiertoe dient er gebruik gemaakt te worden van diensten van derden.

6. Indien problemen en/of storingen worden veroorzaakt door anders dan door Voyp geleverde (Aanvullende) Diensten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend infrastructurele netwerkproblemen, dan is Klant verantwoordelijk voor het oplossen hiervan.

7. Indien van Voyp door Klant ondersteuning wordt gevraagd anders dan in lid d van dit artikel omschreven dan rekent Voyp hiervoor supportkosten. Ook kan Voyp een kilometervergoeding in rekening brengen, te berekenen vanaf het vestigingsadres van Voyp.

8. Indien Klant van Voyp (infrastructurele) ondersteuning (op locatie) verlangt, dan dient Klant er zorg voor te dragen dat Voyp (fysiek) toegang heeft tot alle randapparatuur en daarbij behorende configuraties.

9. Voyp levert ondersteuning binnen 72 uur na melding. Ondersteuning op locatie wordt binnen 10 werkdagen na melding geleverd.

10. Indien Klant behoefte heeft aan een snellere afhandeling van haar verzoeken tot ondersteuning kan er een aanvullend Service Level Agreement worden afgesloten.

11. Het Service Level Agreement wordt in samenspraak met Klant opgesteld en getarifeerd.

ARTIKEL 13 – OPZEGGINGEN

1. Alle (Aanvullende) Diensten zijn door Klant gedeeltelijk of in het geheel dagelijks opzegbaar, met uitzondering van Internetaansluitingen.

2. Voor een Internetaansluiting geldt een contractduur van 1 jaar met een opzegtermijn van twee kalendermaanden.

3. Indien opzegging niet (tijdig) is ontvangen geldt telkens een hernieuwde contractduur van 1 jaar met een opzegtermijn van twee kalendermaanden.

4. Opzegging van de Overeenkomst of Aanvullende Diensten geschiedt per mail.

5. Een eventueel leasebedrag is verschuldigd tot de dag dat Voyp de leasetoestellen ontvangt.

6. Indien door Voyp de toestellen niet binnen 10 werkdagen na opzegging zijn ontvangen, rekent Voyp een boete van € 50,- per toestel.

7. Het contract wordt pas als beëindigd beschouwd na betaling van alle facturen.

8. Voyp behoudt zich het recht voor de (Aanvullende) Diensten in het geheel of gedeeltelijk aan Klant te staken. Hiervoor hanteert Voyp een opzegtermijn van 2 maanden, met uitzondering van het bepaalde in artikel 5 lid c.

9. Uit een opzegging vanuit Voyp vloeit geen recht op restitutie van eerder gemaakte Eenmalige Configuratiekosten voort.

ARTIKEL 14 – MIJN VOYP

1. Klant krijgt toegang tot een online omgeving waarin hij onder meer telefoonnummers en VoIP-accounts kan configureren.

2. Er is sprake van gebruiksrecht op Mijn Voyp. Er vindt geen overdracht van rechten of eigendom plaats. Alle rechten op Mijn Voyp, inclusief de content, berusten bij Voyp.

3. Toekomstige rechten en intellectueel eigendom die voortvloeien uit de (Aanvullende) Diensten berusten bij Voyp.

4. Voyp stelt Klant bij aanvang van Overeenkomst een gebruikersnaam en wachtwoord per mail beschikbaar.

5. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van Mijn Voyp, de toegekende gebruikersnamen en wachtwoorden en de configuratie-mogelijkheden.

6. Indien Klant weet of vermoedt dat onbevoegden toegang hebben tot Mijn Voyp dan dient hij Voyp hiervan meteen op de hoogte te stellen.

7. Na beëindiging van de Overeenkomst vervalt het gebruiksrecht op Mijn Voyp.

8. Voyp is niet aansprakelijk voor enige schade voortkomend uit het gebruik van Mijn Voyp door Klant.

ARTIKEL 15 – TARIEVEN EN ACCEPTATIE

1. Tarieven zijn exclusief BTW en zijn in te zien op de website, https://www.voyp.nl/tarieven

2. Voyp behoudt het recht voor haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal 30 dagen van tevoren schriftelijk aangekondigd.

3. Klant is Eenmalige Configuratiekosten verschuldigd voor het opleveren van (Aanvullende) Diensten en configuraties op grond van de dan geldende tarieven.

4. Kosten voor (Aanvullende) Diensten worden vooraf en maandelijks gefactureerd.

5. Gesprekskosten en kosten van de antwoordservice worden maandelijks achteraf gefactureerd.

6. Voyp behoudt zich het recht voor een kredietwaardigheidsrapport op te vragen van Klant.

7. Voyp behoudt zich het recht voor geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van Eenmalige Configuratiekosten en/of hardware te verlangen alvorens (Aanvullende) Diensten en/of hardware op te leveren.

8. Klant kan facturen aan Voyp handmatig of per automatische incasso voldoen.

9. Indien wordt gekozen voor een handmatige betaling van de facturen rekent Voyp een toeslag.

10. Indien een factuur wordt gestorneerd brengt Voyp een storneringstoeslag in rekening ter hoogte van het bedrag van de toeslag handmatige betaling.

11. Voyp verzendt facturen, herinneringen en aanmaningen elektronisch. Deze worden geacht te zijn ontvangen door de Klant op de dag van verzending.

12. Voyp hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

13. Indien niet aan de betaling wordt voldaan, dragen wij de vordering over aan ons incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Klant, met een minimum van € 40,- en een maximum van € 6775,-.

14. Bij een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen worden uitgaande gesprekken geblokkeerd tot de openstaande facturen in het geheel zijn voldaan.

15. Bij een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen worden alle (Aanvullende) Diensten, geblokkeerd tot alle openstaande facturen inclusief de in lid q van dit artikel opgenomen bijkomende kosten in zijn geheel zijn voldaan.

16. Gedeeltelijke of gehele blokkade ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichting ten aanzien van de maandelijkse kosten voor (Aanvullende) Diensten.

17. Heraansluitkosten na gedeeltelijke of gehele blokkade bedragen € 50,-.

18. Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten die zijn ontstaan door het gebruik van de (Aanvullende) Diensten.

19. In het geval van liquidatie en/of de aanvraag van surseance van betaling en/of faillissement en/of beslagleggingen zijn alle vorderingen van Voyp direct opeisbaar.

ARTIKEL 16 – KWALITEITSBEWAKING EN UPDATES

1. Voyp monitort de kwaliteit van alle door Klant gevoerde gesprekken en slaat de statistieken van deze gesprekken 72 uur op.

2. Om de stabiliteit en de functionaliteit van onze (Aanvullende) Diensten en/of hardware te waarborgen en/of te verbeteren en/of uit te breiden update Voyp mogelijk de hardware en/of software en/of firmware die door Voyp en of Klant wordt gebruikt.

3. Voyp streeft ernaar om deze updates altijd in het tijdvak van 0.00 tot 7.00 uit te voeren, tenzij urgentie ons noodzaakt dit gedurende kantoortijden te doen.

4. In het geval van een update en/of aanpassing gedurende kantoortijden streven wij ernaar onze klanten altijd vooraf te informeren.

5. Updates en storingen zijn altijd terug te vinden op www.voyp.nl/storingen.

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Aansprakelijkheid en recht op vergoeding kan alleen ontstaan nadat Klant Voyp binnen 5 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk en met een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, Voyp de mogelijkheid heeft geboden de tekortkoming te verhelpen en Voyp na het verstrijken van de redelijke termijn nog steeds in gebreke blijft.

2. Voyp is in bepaalde mate afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen.

3. Klant vrijwaart Voyp van alle mogelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de diensten of netwerken genoemd in lid b.

4. Voyp is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

5. Verplichtingen van Voyp worden opgeschort tijdens overmacht.

6. Klant vrijwaart Voyp van alle aanspraken voor kosten voortvloeiende uit opschorting van diensten en aansprakelijkheden voortkomende uit overmacht.

7. Voyp heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Het gebruik van VoIP technologie kan ertoe leiden dat hulpdiensten niet automatisch op de hoogte zijn van de locatie van de Klant. Voyp kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

9. Voyp is niet aansprakelijk voor verlies van een nummer als gevolg van een onjuiste aanvraag voor nummerbehoud of het gestelde in artikel 6 lid f.

10. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Voyp is Voyp nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die oneigenlijk gebruik, al dan niet door derden, van (Aanvullende) Diensten ten gevolge hebben.

11. Voyp is niet aansprakelijk voor schade, financieel of anderszins, die de Klant lijdt als gevolg van het niet (volledig) beschikbaar zijn van de (Aanvullende) Diensten.

12. Voyp is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend de schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staan met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13. Geen aansprakelijkheid bestaat voor overige schade, zoals maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.

14. In het geval van aansprakelijkheid is de vergoeding beperkt tot maximaal tweemaal de maandelijkse abonnementskosten.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJKHEID EN UITSLUITING

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes.

3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door de wet worden opgelegd of uitdrukkelijk schriftelijk middels een bijlage worden toegevoegd aan de overeenkomst.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 19 – GESCHILLEN

1. Indien Klant de factuur geheel of ten dele betwist dan dient dit binnen 14 dagen na factuurdatum aan Voyp kenbaar zijn gemaakt.

2. Bezwaar dient schriftelijk of per mail te worden ingediend.

3. Een bezwaar en/of geschil ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichtingen.

4. Voyp beoordeelt het bezwaar binnen 10 werkdagen.

5. Voor de vaststelling van de correctheid van de factuur is de administratie van Voyp bindend, tenzij door Klant kan worden aangetoond dat deze gegevens incorrect zijn.

6. Indien Klant de oplossing van Voyp niet acceptabel vindt, dan kan hij een geschil uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan hiervan voorleggen aan de bevoegd rechter te Amsterdam.

7. Uitsluitend de Rechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van de geschillen zoals bedoeld in dit artikel.

Oude algemene voorwaarden, zoals geldig tot 1 augustus 2023, zijn hier per PDF te downloaden .

Bij Voyp houden we van simpel én toegankelijk. We houden niet van verborgen kosten. Niet zoals bij andere aanbieders maandelijks betalen voor functionaliteiten zoals openingstijden en een keuzemenu, niet meteen een factuur wanneer je ondersteuning nodig hebt en wél meteen geholpen worden zonder uren in de wachtrij te staan.

Vanaf € 12,- per maand ben je flexibel en betrouwbaar telefonisch bereikbaar en ben je verzekerd van een professionele uitstraling en uitstekende persoonlijke service. Onze diensten zijn uiteraard dagelijks opzegbaar. Meer weten? Chat, mail of bel met ons! Wij staan je op werkdagen tussen negen en vijf graag te woord.